Турктозихо ба хат ва забони точикй

«Миллат» №29 17.07.08. Р.Давлат

Иброхим Усмонов аз чумлаи охирин касоне боки мондааст, ки хамчунон талош мекунанд, хастагинопазирии худро дар мавриди  бахси забон ва алифбо намоиш диханд. Бисёре дигар аз кирилипарастон ё чонибдорони ба истилох ин акида, ки точики чудо аз форсист ё хакикатро дарёфтанд ва ё хаста шуданд ва ё хам ин ки бемаънигии даъвояшонро пай бурданд ва эхсоси хичолат карданд, ки домани ин бахси бемаъниро рахо сохтанд. Магар Иброхим Усмонов, ки ба назар мерасад, дар ин майдон танхо мондааст.

Албатта агар пешниходоти профессор Усмонов, ки талош мекунад, ки кирилиро ба форси тарчех дихад, устувор бар мабнои далелхои чиддй ва илми мебуд, арзиши пардохтан ба бахсхо  медошт. Аммо мутаассифона, ин нигоштахо бештар чун эхсос ва гараз маълум мешаванд, то нуктаи назар.

Чои изхори таассуф боз ин аст, ки бар изофаи далоили ноустувор, зимни хондани фикри профес­сор Усмонов дар бархе маврид шохиди  камогахии у дар бархе масоил ва зидду накизии фикри у низ мешавем.

            Дар гузорише «Азия плюс» аз кавли Усмонов овардааст, ки агар бозгашт ба форси барои ошной бо осори классик бошад, ки бо ин алифбо иншо шудаааст, зарурате надорад, чун то кунун 80% ин осор ба кирилй баргардон шудааст. Ин иддаъоро метавон танхо мизони огахй ва ошноии Иброхим Усмонов ба осори гузаштагон бо хати форси донист. Аслан касе тахассус дар шинохти хат ва пажухиш руи осори форси надошта бошад ва сари худро дар ганчинахои форси сапед накарда, набояд ба худ ичозаи содир кардани чунин изхоротеро бидихад. Фикри сохибназарон дар ин замина ба гунаи дигар ва ба гуфтаи мутахассисон хамаи осори баргардонида ба кирилй аз форси то кунун хадди аксар 7% осори умумии иншошуда бо ин хатро ташкил намедихад. (Мо ба ин масъала дар давоми макола бар хохем гашт, ки гузаштан ба алифбои форси барои омухтани осори гузашта на, ки бештар барои ояндаи мо ва ёфтани рохи начот зарур аст.)

            Дигар ин ки дар хафтаномаи «Нигох» (№16 (083) аз 10.07.2008) профессор Ус­монов мегуяд, форси хати мо ва падарони мо ва гузаштагони мо нест. Профессори мухтарам даъво низ пеш оварда, ки вакте дар бахси махфили «Диалог» кирилиро бар форси тарчех, медод, касе бо вай ёрои бахсро надошт ва ба опоненти худ пируз омад. Хуб, инаш хавола ба химмати у. Аммо дар мавриди «хати падарон» профессор Усмонов дар «Диалог» сад дар сад акси он чиро гуфта буд, ки акнун дар «Нигох,» гуфтааст. Дар он махфил Усмо­нов дар поёни сухбаташ гуфт, ки ин хати гузаштагони мо, падарони мо хаст, онро бояд донист, омухт, аммо гузаштан ба он шарт нест. Ин буд, ки билофосила номзади илми таърих Дустмухаммади Дуст ба­ланд шуд ва гуфт; «Устод Усмонов чй тур мешавад аз падар хама чизашро ба мерос гирифту хаташро не?»

            Шояд дар мусохибаи ахираш Усмонов хостааст худро ислох, кунад ва дар баробари чунин суолоти хушмандонаи Дустмухаммад карор надихад. Аммо боз хам чй ислохе

            Назари манн ин аст, Ки вакте хати Моро аз мо гирифтанд, андеша ва тафаккурамон сода шуд. Ва тафаккур ба махзи он Ки сода шавад, бемаъни мешавад. Ва бахсхои бемаънии мо низ хокй аз тафаккури содаи мост. Чун тафаккур сода шуд, фард кудрати халлокии худро аз даст медихад.

            То замоне, ки андешаи мо сода нашуда буд, дунё ба харфи мо гуш медод. Падарони мо бо хамин форси мегуфтанд ва хама мешунид. Чун халлок, буданд. Метавонед бигуед, мо хатто як асаре бо хамин кирилй офаридем, ки машхури офок шуд? Иброхим Усмонов ба зохири масъала мепардозад ва мегуяд, форси моро ба балогати зиндагй намерасонад. Аммо асли мухимтари масъаларо, ки хат созандаи зехният ва андеша низ хаст, аз ёд мебарад. Албатта профессор инро дар посухи мусохиби ноогохи худ мегуяд, ки суолро нодуруст матрах, кардааст. Хамсухбати профессор аслан ба мохияти масъалаи хат ворид нашудааст. Вагарна хеч, гох, намегуфт; «бархе мегуянд, гузаштан ба форси мушкили иктисодии моро хал мекунад.» Ман аз хеч, даъвогари гузаштан ба форси чунин гуфтори бепоя ва бемантикеро нашунидаам ва нахондаам. Балки бояд гуфт, гузаштан ба форси ба­рои мо хазина хохад дошт. Ва хазинаи хеле гарон. Инро хар фарди сохибфикр медонад.

            Мо на иронием. на форсем, на каси дигар, мо точикем. Ин ифодаи дустдоштании профессор Усмонов аст, ки ахиран дар сари хар мавкеъ ба он таъкид меку­над. Аммо Мухаммад Икбол суоле дорад, ки профессори мухтарам низ бояд онро аз худ карда бошад:

Эй, ки мехохй низоми оламе,

Ёфтай онро асоси махкаме?

            Ва профессори мухтарам, ки даъвои миллат мекунад, пуштивонаи ин миллат ва ин забони мустакил ва чудо аз форсие, ки у мегуяд, чист? Оё миллате метавонад бидуни пешина ва собика вучуд дошта бошад? Миллате, ки гуё дар асри бист ба вучуд омада, аммо дар кадом замина? Саъдиву Хофизу Хайёму Фирдавсй барои шумо иронй, Мавлонову Носири Хусрав балхй ва афкон, Икбол покистони аст. Суоли ман ин аст, ки маводи ин забон, ки шумо мегуед, яъне адабиёти он аз кучост агар аз ин бузургон нест? Вакте форсиро аз точики чудо медонед, набояд ба худатон ин хакро бидихед, ки хатто Рудакиро точик бигуед. Дар кучо аз хоричи Точикистон шунидед, ки гуфтанд «Рудакй падари шеъри точикй» ё Фирдавсй низ нагуфтааст; «Ачам зинда кардам бад ин точикй», ёд доред, ки гуфтааст, «Ачам зинда кар­дам бад ин порси». Акнун агар ба мантики шумо амал кунем, набояд Фирдавсиро шоири миллй ва «Шохнома»-ро моли точикон донист. Зеро Фирдавсй мегуяд, за­бони ман форсист ва ба сарохати тамом мегуяд. Шумо иддаъо мекунед, ки забони шумо точикист, на форси. Агар иддаъо мекардед, ки ин забон, яъне забони Фир­давсй низ точикист, на форси масъалаи дигаре мебуд, агарчанд боз хам бахсомез. Аммо дур афкандани «Шохнома» аз пайкари адабиёти точикй ва рухи хаммосии точик чи иштибохе нобахшиданй ва хиёнат аст. Оё ин миллатро бе «Шохнома» ме­тавон тасаввур кард?

 

Алифбои форси барои гузашта ё оянда?!

            Ба назари ман гузаштан ба алифбои форси хам ба ояндаи мо зарурй ва хатмй хаст ва хам дар шинохти гузашта ёвари мост.

            Агар хоста бошем гузаштаи худро ба шакли дурусту пурра ва фарогир бишносем, пас донистани хати форси ногузир аст. Бе дониши алифбои форси тасаввури сурати дакики гузаштаи мо нопурра мемонад. Зеро хамон гуна, ки дар боло гуфта гузаштем хануз як фисади нокофии 7 дарсадй аз мероси гаронсанги фарханги форси ба хати кирилй дастёб нест, пас чй гуна метавонем аз хати форси дар ши­нохти гузаштаи худ бениёз бошем?

            Дар мачмуъ метавон натичагирй кард, ки бе дониши алифбои форси гузаштаи худро дакик, шинохта наметавонем ва пайдост, ки бе шинохти дакики гузаштаи худ рохи дурустро барои огидаи хеш наметавонем интихоб кунем. Хак, бар чониби Расул Гамзатов нависандаи  шухратёри дошотонй хаст. Ки  масъалаи бахси алифбои точики даъват ба беэътиной ба гузашта, чизи дигаре беш буда наметавонад. Зеро натичаи мантики бокй мондан ва пусидан дар хати кирилй хамин ба гузашта тир холй кардан ва аз оянда низ тир хурдан чизи дигаре нест.

            Аммо дар масъалаи хати форси ба­рои оянда харфхои гуфтанй ва харфхои ногуфтаи бисере мавчуд аст. Агар аз одитарин чавони имрузаи асри XXI дар мав­риди оянда бипурсед, хатман ба шумо посух хохад гуфт, ки оянда ин пешравии илму техника ва ба вижа пешравй дар сохаи фановарй ё технологияи электронй мебошад.

            Имруз дар пешрафтатарин дафтару идорахои кори компютер ва Интернет унсурхои асосии кор ба хисоб мераванд.

            Ва пешрафтатарин барномахои компютериро метавен ба забон ва ба хати форси ба рохатй пайдо кард. Нармафзорхое ба хати форси мавчуданд, ки худо медонад кай онхо ба хати кирилй дар дастрас карор мегиранд. Бояд барои он маблагхои хангуфте хам сарф кард. Ногуфта намонад, ки бозори хати кирилии точикй бозори пулсозе нест ва наметаво­над сохибкоронро барои маблаггузорй низ чалб кунад.

            Хачми маълумотеро, ки кишвари Ирон дар Интернет ба хат ва забони форси чой додааст аз хачми маълумоти тамоми кишвархои арабй бештар аст. Имруз ба рохатй дар хар мавзуъе, ки хо­ста бошем, метавон бо хуруфи форси маълумоти дакику дурусте, хабаре, тахлиле пайдо кард.

            Эй кош Иброхим Усмонов, ки накунад то дар сурати форси шудани хати давлатй дар Точикистон професорияш зери суол карор бигирад, лахзае дар пояи як компютери пайваст бо Интернет менишаст ва дар мавзуъоти мавриди назари худаш бо форси нустучу мекард ва халоват мебурд ва дигар харгиз аз хати кирилй, ки ру ба инкироз аст ва даст задан ба он дар гирдоби мухлики чахонишавй моро ба хеч кучо хохад бурд, даст мекашид.

            Хама чиз ба фанноварй ва ёфтани иттилоь ва дониш бо хати форси мавчуд аст ва зарурати ихтироъи дубораи дучарха  амали бехуда ва хандадор аст.

55 Responses

 1. Аз чй бошад, окои Точвар ин матлабро гаразомез унвон карда буд. Имруз матни он ба дастам афтод ва хостам, шумори бештаре аз ёрон онро бихонанд ва шояд изхори назар кунанд, агар арзиши изхори назарро дошта бошад.

  Точвар бар ин буд, ки хар шахс хак дорад, акидаи худро баён кунад, хатто мухтарам Иброхим Усмонов низ. Сониян, чаро вакте ки вазири маориф Абдучаббор Рахмонов шадидан хатти форсиро паст мезанад ва намояндаи раисичумхур онро вопасгарой меномад, касе садо баланд намекунад, аммо гохе ки як профессори бознишаста акидаашро баён кард, ба у чунин хамла сурат гирифт? Вожаи «турктозй» ба профессоре, ки хамеша ба пантуркистон зарба задааст, чи рабт дорад? Агар баёни мавзеъ турктозй ба хат бошад, турктозихои окои Усмонов ба забони точикй, ба чй маънист?

  Шигифтовар аст, ки пас аз тахдиди Эмомалй Рахмон ба хатти форсй хамаи сухбатхо дар ин бобат ба як бор катъ гардид.

  Солисан, дар атрофи ин масъала дар «Андеша» бахси тезутунде чараён дошт, ки такрибан бо пирузии мухолифони хатти форсй ба поён расид. Холо онхо ба далелхои ин матлаб чи харфе доранд ва чи далеле мукобил гузошта метавонанд?

 2. Агар матлаби Зафар Мирзоёнро дар хафтаномаи Фараж ба унвони «Ман бо Иброхим Усмонов рози нестам» мехондед, дигар ин матлабро руи сафха намеовардед. Вокеан Мирзоён ягона шахсе буд, ки бо лахни тунд аз хамаи онхо, ки зидди хатти ниёкон (на ниёгон) садо баланд мекунанд, навишт. Хатто худи президентро низ аблах донист. Ин хам дар холе буд, ки ба кавли шумо гуиё бахсхои сари ин хомуш шуда буд, яъне пас аз суханронии президент.
  Агар он матлабро дарёфт мекардед ва ба чои ин харзагуихо чой мекардед, бехтар мебуд.

 3. Вокеан донистани хати форси танхо барои як гурухи кам зарур аст. Инхо филологхо, нависандаю шоирон , таърихшиносон , файласуфон ва г.. Барои мардуми одди бехтарин хат хати кирилли аст. Р. Давлат менависад ки танхо 7 фисади он чи ба форси навишта шуда аст ба кирилли баргардонда анд Аммо У намегуяд ки кадом точик аз 20 фисади ин 7 фисада огохи дорад? Гап сари ин нест . Хар баргардониши хат хеле халка ба акиб мебарад. Бе ин хам мардуми точик китобхон нестанд. Намедонам ба чи сабаб.

 4. Метавонед бигуед, мо хатто як асаре бо хамин кирилй офаридем, ки машхури офок шуд?

  Оё метавони бигуи ки кадом асари навиштаи афгонхо ба форси дар ду карни ахири маншури дунёст? Ин харфзанихо сафсатафурушие беш нест

 5. Дар кучо аз хоричи Точикистон шунидед, ки гуфтанд “Рудакй падари шеъри точикй” ё Фирдавсй низ нагуфтааст; “Ачам зинда кардам бад ин точикй”, ёд доред, ки гуфтааст, “Ачам зинда кар­дам бад ин порси”.

  Муаллиф хеле бесаводона фикррони мекунад. Вакте буд мо як будем . Бале ,мо холо чудоём аз хар чихат . Иктисоди , ва г. Чи дигар аз руи мантики муаллиф русхову украинхову белорусхо дар бораи Киеви кадим чи фикр кунанд??????

 6. Ин буд, ки билофосила номзади илми таърих Дустмухаммади Дуст ба­ланд шуд ва гуфт; «Устод Усмонов чй тур мешавад аз падар хама чизашро ба мерос гирифту хаташро не?»

  Дустмухаммади Дуст низ мисли муаллиф ноогохона харф мезанад. Боз эшон таърихшинос.

  Пас чи тур шуд ки Самарканду Бухоро замини фарзоназои точику форс ба Точикистон тааллук надорад?

 7. Аммо дур афкандани “Шохнома” аз пайкари адабиёти точикй ва рухи хаммосии точик чи иштибохе нобахшиданй ва хиёнат аст. Оё ин миллатро бе “Шохнома” ме­тавон тасаввур кард?

  Мухтарам Р. Давлат ! Ман намедонам Усмонов кист вале бовар дорам агар у профессор бошад хеч гох Шохномаро аз мардуми точику форс чудо намебинад. Ин бофтаи хаёли Шумобаринхост

 8. Самарканду Бухоро мерос намонд? ( ба чои тааллук дорад)

 9. Точвари азиз ва хонандахои киромии ин сахфаи хуб. Дар вокуниш ба ин матлаб банда хам чизе навишта будам. намедонам, бисёрихо онро дидаанд, ё не. Ба хар хол, Точваи азиз, агар метавони ин хамаро бигузор, то дигарон низ бихонанд. Сипос.

  Чаро “МИЛЛАТ” лаб фуру баст?

  Иброхим Усмон, ки яке аз парвардахои Хизби комминисти собик аст, ба хич вачх чонибдори он нест, ки мо ба хати форси ру орем ва аз адабиёти чахонии ба хати форсибаргардоншуда бахравар шавем. Харчанд афроде мисли Иброхим Усмон кам нестанд, аммо нашрияи сиёсии “Миллат” (чопи Душанбе) уро мавриди танкид карор дод ва ба турктози руйи хат ва забони точики махкум кард. Ачибаш ин буд, ки пас аз чор рузи нашри ин матлаб, Эмомали Рахмон, раиси чумхурии Точикистон, дар арафаи тачлил аз Рузи забони точики мухолифи баргаштан ба форси баромад. Вай расман барои беш аз хафт милюн сокини Точикистон, ки нимаш мухочиру нимаш овора ва дарбадари кишвархои хорич аст, эълом дошт, ки мо барои гузаштан аз хуруфи сирилик ба хуруфи форсии арабиасос зарурат надорем.

  Кабл аз ин изхороти окои Рахмон, вазири маорифи Точикистон Абдучаббор Рахмонов низ расман гуфта буд, ки точикон барои баргаштан ба хуруфи форси хич эхтиёче надоранд. Вале “Миллат” хамаи инро нодида гирифт. Ё зураш нарасид, ё нахост ба “имич”-и рохбарони кишвар “дог” бигузорад.

  Мо зиёд интизор доштем, ки “Миллат” дар баробари изхороти гайримунтазираи Эмомали Рахмон вокунише нишон хохад дод. Зеро ин нашрия борхо даъво кардааст, ки дар хидмати ин забону миллат аст. Вале дигарбора маълум шуд, ки зураш холо факат ба проффесорони кухансол ва боз хам шимоли мерасад…

  Гап хаст, АМАЛ нест

  Агар мо ин кадар муддаии ашадии баргаштан ба хати форсием, чаро хич кадом аз мо намехохад нашрияе ба хатти форси чоп кунад?

  Ё акаллан сохибнашрияхои муддаи наметавонанд чанд сафхаи рузномаи худро ба омузиши хати форси ва матолиби форси бибахшанд, то дигарон низ бо ин хат ошно шаванд. Ин корро хич кас намекунад. Зеро хуб медонад, ки баъдан нашрияи уро кам касон харидори мекунанд ва ин бар кисаи у “чабр” мешавад.

  Хануз дар вучуди мо химмати химоят аз забону хати форси вучуд надорад. Хатто талошхои мо барои омузиши ин хат дар Точикистон чандон кобили ситоиш нест. Мо акаллан марказхои омузшии хати форсиро надорем. Пас, дуруст аст, ки мо хануз орзуи хоми баргаштан ба ин хатро мепарварем…

  Агар мо мехоҳем, ки дигарбора ба ин хат баргардем, бояд дастаҷамъона талош кунем. Танҳо бо таҳқири Иброхим Усмон ва мисли у барин “паршикаста”-хои дигар ба чое намерасем.

  Чаро мо бояд халли ин масъаларо расман аз Эмомали Рахмон такозо накунем? Чаро аз Абдучаббор Рахмонов талаб накунем, ки соати омузиши ин хатро дар макотиби Точикистон зиёдтар кунад? Чаро мо миёни мансабдорони точик як назарпурсиро анчом надодем, ки оё онхо чонибдори он хастанд, ик точикон ба хати форси баргарданд, ё на. Он вакт даъвои мо вокеъи ва хакикатбинона мебуд…

 10. пас чй гуна метавонем аз хати форси дар ши­нохти гузаштаи худ бениёз бошем?

  Огои муаллиф, ки Шуморо намегузорад то аз хати форси бениёз бошед. КИ? Ман аз хафтсолагиам бо хати форси ошнои дорам.

 11. Нармафзорхое ба хати форси мавчуданд, ки худо медонад кай онхо ба хати кирилй дар дастрас карор мегиранд.

  Чаноби Р. Давлат! Шумо ки аз пешрафти илму техника ва прогромхо бехабаред , махз баро Шумо хотиррасон мекунам ки программаи компутерие хаст , ки баъди гузоштани он хар матне ки хохед аз форси ба кирилли бармегардонад.

 12. Хама чиз ба фанноварй ва ёфтани иттилоь ва дониш бо хати форси мавчуд аст ва зарурати ихтироъи дубораи дучарха амали бехуда ва хандадор аст.

  Бале ончи ки Шумо менависед аз як чихат боиси ханда аз тарафи дигар боиси гиря аст.Сад афсус ки мисли Шумо точикпарастон фикр намекунанд ки ин баргардиш хамин ихтирои дубораи дучарха аст.
  Миллата ба хондан чалб кардан зарур аст . Ман намедонам бо кадом роххо . Фарк нест ба хати форси мехонанд кирилли ё лотини. Мухим доно шудан будан ва дар олами глобалии имруз КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ . Ман махсус ба руси навиштам . Шояд Шумо фикр кунед ки руси ба мо чи даркор аст?

 13. Фаридуни азиз, агар лутф мекардеду он матлабро ба мо мефиристодед, хеле мамнун мешудем.

 14. Barodar Samad,

  man baroyat du namunae meroram, ki chiguna asari du Tojiki Afghoniston olamshumul gashtand. Avvalan Khalid Husayni bo du asar: «Bodbonakbos» va «Hasor oftobi nurafkan». Soniyan Atiq Rahimi bo «Muhabbat va jang», «Khokistaru khok» va «Sangi sabur»

  Man ham as nigohi teleologi (Maksadnoki) siddi gusarish ba khati forsi hastam, chun in gusarish as nuktai nasari iktisodi khelo garon ast va Tojikiston mablazhi siyodati nadorad, inchunin gusarish yak silsilai navi besavodiro (kursavodiro) ba miyon meovarad. Komati savodnokii mardumi Tojikiston as asari jangi barodarkushi holo ham rost nest va gusarish ba khati forsi uro dubora ba samini siyoh afgor mekunad.

  Injo boyad as gusarishi davomnok sukhan rond. Avval hamchun khati duyum dar maktabho va majallaho, soniyan hamchun khati asosi. In ravand boyad na kamtar as 50 sol davom yobad. Tanho baroi poydor sokhtani huvviyati milli sarur ast, ki mo ba khati niyokon ru ovarem, chun mo Uzbak nestem, ki baroi mo farke nadoshta boshad: as kujo meoemu, kistemu, kujo rahsiporem va padaru boboi mo kist.

 15. Тибқи иттилоъи Вол Естрит Ҷурнол (Wall Street Journal) забони форсӣ (манзур бо дабираи форсӣ) сеюм бештарин маворид рӯйи интернет дорад (пас аз забонҳои инглисӣ ва чинӣ). Бубинед, ки ҳатто забони русӣ ё арабӣ ин қадр зиёд мавориди интернетие надорад.

 16. Ахсант! Сад ахсанту сано ба Иброхими Усмон! Бо он бесаводии хеле ошкор ва урёне, ки он кас доранд, тавонистаанд ЯККИШВАРРО сари кор гузоранд ва ба бахс бикашанд. Он хам бахсе, ки «ду карат ду чор мешавад ё хайр?» «Профессор» – Иброхими Усмон агар ин сомонаро мехони ва ин бахсу чанчолро пиромуни харзахоят иттилоъ мефармойи, хуш ба холат ва кайф куну кабат кабат гушт гир! Вале байнихудамони (ба касе нахохам гуфт, касам ба хама мукаддсот!) оё худат дар танхои ба бесаводи ё акаллан чаласаводии худ, сарфи назар аз хати кирилли ё форси, коил хасти? Ё………

 17. Пайгоме барои Самад.
  Самад-ако, сабки хат ва саликаи навишторатон чандон бад нест. Маълум аст, ки камобеш бо як чихое ошнои доред. Агар мутолиаро бештао ва захматхоеро тахаммул кунед, шояд дар оянда аз шумо барод ё баромада монад ё шояд андар ояд, хар кудомро, ки бештар меписандед. Вале аз бандаи ганда насихат. Агар «профессор»-хоеро аз кабили Иброхими Усмон ё «академикхоеро» аз хайли Абдучаб Рахмонуф сохибназар медонед ва аз онхо химоят ва пайрави мекунед, бу Худо касам, ба чое нахохед расид. Магар ин ки то пеши пойи касе барои …-моли. Хануз вакт аст. Фикре кунед.

 18. Ба Баладжон!

  Бародар , барои хушбиниятон ташаккур. Кушиш мекунам ки Иброхим Усмон неву аз У бехтару хубтар шавам. Аммо Шумо аввал хонданро ёд гиред. Манзури ман бодиккат хонданро. Ман намедонам Иброхим Усмон чи навиштахое дорад ва кист? Ба чуз аз навиштаи ин муаалиф . Ман фикри шахсиии худамро навиштам .Ё фикр мекунед хак надорам барои ибрози акидаи хеш?????Ин чо майдони андеша аст . Хар кас метавонад чи тавре ки масъаларо мебинед хамун тавр арзёби кунад. Ман нагуфтам ки фикри ман бехтарин ФИКР ва ХАМА бояд дастгири кунанд . НЕ ва ХАРГИЗ НЕ. М

 19. Ба БалаДжон !

  Шояд хоксори нест дар бораи худ чизе навиштан. Вале мачбурам ки ба чавоби ШУМО нависам . Китобхонаи ман беш аз панч хазор китоб дорад. Бадбахтона ё хушбахтона ман худама бе китобхони тасаввур карда наметавонам. Як чизи дигар он чи ман мехонам бештар ба забони руси ва англисист .

 20. Дигар ин ки дар хафтаномаи “Нигох” (№16 (083) аз 10.07.2008) профессор Ус­монов мегуяд, форси хати мо ва падарони мо ва гузаштагони мо нест.

  Албатта , агар ин хел фикр кунем ислом дини монест , Мо пеш аз ислом сохибдин будем хат доштем ва г хоказо. Агар Усмонов аз ин нуктаи назар фикр кунад хак аст. Ва аслан ин чиз боиси бахс буда наметавонад. Шумо кадом пораи давраи гузаштаи миллататонро дар назар доред . Агар пеш аз ИСЛОМ . пас Усмоновро ба нодони айбдор кардан амри махол ..
  Аммо хакикат онаст ки алифбои араби ва Ислом дар давоми асрхо дар хуни мо чой шуд ва хатто атса ки мезанем ба будани Худо коил мешавем .

 21. Ин бахс чи рабте ба ислом дорад, Самадчон? Ислом як андеша аст ва агар ин кадр дар жарфои вучудатон рахна карда, ки гузаштагонро мункир бошед, бо арзи пузиш, аз мафхуми манкурт ёд кунед. Хар касе, ки ба хотири ислом миллияти худро фаромуш кардааст, манкурт аст. Ва хар касе, ки чун Иброхим Усмон ба хотири содагии кириллитса форсиситезй мекунад, манкурт аст. Дар ин чамъи манкуртхо Худщо кувват!

 22. …Худо кувват!

 23. Хабиб – ого ! Ман мисол овардам . Шумо ки фаросати дарки мисол надошта бошед гунохи ман чи? Ман ба Ислом хеч зиддияте надорам . Гузашта мегуед ман аз гузаштаи пешазисломии мову шуморо ёдовар шудам. Тамом.

  Хар кас метавонад фикри худаша дошта бошад оиди ин ё он масъала . Ман фикри худама иброз кардам. Манкурт Шумоед ки аз давраи исломиатонро медонеду халос? Баъди ин навиштаатон шубхаовар аст ки хамунам донед?

  Худо дар панохаш нигах дорадатона!!

 24. Ба Самак!

  Injo boyad as gusarishi davomnok sukhan rond. Avval hamchun khati duyum dar maktabho va majallaho, soniyan hamchun khati asosi. In ravand boyad na kamtar as 50 sol davom yobad.

  Фикри Оли ! Боз хам бояд референдум бояд миёни халк . Агар 51 фисад ба баргардиш рози бошанд чаро не?

  chun mo Uzbak nestem, ki baroi mo farke nadoshta boshad: as kujo meoemu, kistemu, kujo rahsiporem va padaru boboi mo kist.

  Чаро Шумо фикр мекнед ки барои узбакхо фарк надорад гузаштаву хозираву ояндаашон?
  Магар тахкири як халк , як миллати дигар кори хубест?
  Махз хамин навиштаатон тахкир аст.

  Саломат бошед!

 25. Injo sukhan sari siteza yo tahkiri in yo on millat nameravad, chun baroi barodaroni uzbak dar hakikat farke nadorad as kujoyandu ba kujo meravand. Ta’rikh va Madaniyati psevdouzbaki in duzdi as ta’rikhi manu shumost. Temuri lang ham hej munosibate ba onho nadorad. Be amak buzro ham amak meguyad.

  Uzbakho tanho ba khotiri on, ki tojikoni Uzbakistoni sharkiro as sabon va farhangi tojikoni Tojikiston dur dorand, ba khati lotini guzashtand.

  Khub meshud, agar hukumati mo bajoi se simoi lagandbardor va safsata guy yak simo baroi tojikoni burunmarzi mesokht. Mo boyad hamchun davlat va millat boyad imruz pushtiboni tojikon dar UZbakiston va Afghoniston meshudem, ammo hayhot, ki khud muhtoji pushtibonem.

 26. Samad-jon, кур хондй. Агар навиштаи маро як бори дигар бихонй, шояд маънии он ва манкуртро дарёбй.

 27. Хабиб!

  Ман ё Шумо точикиро намефахмем?

  Навиштаи Шумост : » Ин бахс чи рабте ба ислом дорад, Самадчон? Ислом як андеша аст ва агар ин кадр дар жарфои вучудатон рахна карда, ки гузаштагонро мункир бошед, бо арзи пузиш, аз мафхуми манкурт ёд кунед. »

  Бале ба ислом ин бахс хеч робитае надорад . Дар кучои навиштаи ман бахс аз ислом меравад ?

  Ва Чингиз Айтматов яке аз нависандахоест ки ман эхтиром мекунам махсусан барои офаридани образи у манкурт ва манкуртизм .

 28. Пайгом барои Самад.
  Дусти азиз аз он, ки шумо дорои чунин як китобхонаи гани хастед хушхолам аброятон ва арзи ахсант менамоям. Ва хатто бо забони кадимаи ноби бароят «Ануша биди!» Мегуям. Хайф, ки хати пахлавиро намедонам вагарна ин таманноро бароят бо хамон хат мена виштам! Ин хама, ки мегуям, бовар кун , самист ва хеч тамасхуре надоад. Дигар ин ки хамчунин хувактам аз он, ки чанобатон бо забонхои русиву англиси китобхо доранд ва мехонанд! Факат ба ёдатон биёред, ки хати англиси ва кирили дар асл аз кучо дар омадааанд (вариант_ бар омадаанд). Оё боз хам таъкид хохед дощт, ки хати форси аз мо нест ва барои мо бегона аст?
  Дар бораи доштан ва иброз кардани фикри шахси. Оре, шумо ин хакро доред, мисли хар инсоне дигар. Вале инсонхои дигар, ки шумо фикратонро ба онхо хитобан мегуед, низ хак доранд бо он рози набошанд. Ва дар посух ба худ ичоза бидиханд, ки Шумо иштибох мекунед. Эй кош бо хати форси ошно будед ва дар катори он 5 хазор кутуби русиву англиси пкаллан 200 китоби кадиму нав бо ин хатро доштед! Савганд ба Худованди Доно, ки бештар бурд мекардед ва чахонхое дигар ва осмонхое фарохтарро дар олами аклу андешаи худ боз мекардед. Хам барои худ ва хам барои дигарон.
  PS Оё мешавад ба китобхонаи шумо ба шакле обуна шуд ё узвият ба даст овард? Чидди мегуям ва дар сурати имкон хонаде бовафо ва шукргузори шумо мебудам.

 29. Ба Джон&Бек !
  Бародари азиз , Шумо навиштаи дигари маро нахондаед , унчо ман навиштам ки хати форсиро аз хафтсолагиам медонам . Ва ашъори Нодири Нодирпуру Фуруги Фаррухзоду Ахмади Шомлу Ахавони Солис Сухроби Сипехри ва дигар шууарои муосири эронро ба хати форси хондаам Ва навиштахои нависандагони эрониро низ . Ба зами ин дар рузномахои точики аз форси ба кирилли бисёр киссаву достонхоро баргадонда чоп хам карда будам . Ин солхои 91-93 буд.
  Ба форсиву араби хам китобхо дорам.
  Ва хамаи шиносхои ман ахли илму адабанд .
  Шояд чамъан китобхои мо аз сад хазор беш хам бошанд.

  Метавонед ба ман нависед . Имейли ман p.k.@32mail.ru

 30. Номи Кухзоду Бахманёр Сайф Рахиму М. Солех Фарзонаву Сиёвуш Салими Зарафшонфару Рустами Вахобиён Лоику Гулназар ва дигарон ба Шумо ошност . Ман бо хамаи ин болономбаршудагон аз назик шиносои дорам. Во борхо хам хамсухбат будаам .

  Сад афсус ки С Рахимро куштанд. Ва Лоикро низ. Чун дилаш натавонист ба хамаи ин беадолатихое ки дар БОЛО шуд хамл кунад. Дилкаф шуд аз азоби рухи.

  Умедворам ба иддаоятон «Эй кош бо хати форси ошно будед ва дар катори он 5 хазор кутуби русиву англиси пкаллан 200 китоби кадиму нав бо ин хатро доштед! » чавоб дода бошам.

  Пируз бошед!

 31. Самадчон. Бахс сари ин хам нест, ки шумо чи касонеро мешиносед ва чи китобхоеро хондаед ва чи забонхоеро балад хастед. Шумо миллати точик нестед ва хатто намояндаи типиколи он хам ба шумор намеоед. Хатти форсй бояд саросарй шавад ва дубора ба маснади худ нишинад, то бидонем, ки хамзабононамон чи мегуянду менависанд ва онхо бидонанд, ки мо дар чи манчалобе гирифтор мондаем. Ва шояд он замон шумо манзури ман аз изхори назари авваламро дарёбед, ки билкул чизи дигар буд ва шуморо ба ёди шодравон Чингиз андохт. Манзур фахрфурушии миёнтихй нест. Миллат дар холи фаност ва шумо аз шумори китобхое ёд мекунед, ки хондаед ва баргардон кардаед. Вакте ки хатти мо форсй шуд, ба баргардони шумо хам ниёзе нахохад буд. Сабз бошед.

 32. Ба Хабиб !

  Ман мачбур будам аз худам накл кунам то мисли Шумохо ба точик буданам шак надошта бошед.
  Аз Чингиз ёд оварданам сабаб дошт Вакте Шумо пайдоиши манкурту манкуртизмро намедонеду ба чову бечо истифода мекунед ишора кардам ки огохи дорам ки ин мафхум офаридаи Айтматов аст.
  Ба доно як ишора…………..

  Гуфтаниед ки ман миллати точик неву миллати ленинободиям? Бадбахтона Шумохо фарки миллату махалро низ намедонед
  Рости ба Шумохо вакт сарф кардан хайф.

  Обод бошед!

 33. Самадчон. Намедонистам дучори бемории бадгумонй шудайи. Вагарна, азизчон, ман хам асолатан аз хамон чоам, ки туйи. Аммо махал чи рабте ба ин бахс дорад, бародар? Хатти порсй бояд ба маснади худ баргардад ва олимакхое чун Иброхим Усмонов бояд ба торих бипайванданд. Чун аз онхо суде ба ин миллати бадбахт нест. Ту хам, агар манзурат пора-пора кардани точикони порашуда аст, бехтар аст аз эшон пайравй кунй. Вагарна пешниходи ман ин аст, ки андаке хирадмандонатар масоилро баррасй кунй. Ба дур аз таъаллукоти чомеаи ибтидои.

 34. Бародарони азиз,

  як далели Иброхим Усмон ин аст, ки гуё 80 дарсади осори точикон, ки ба хатти арабиасос навишта шудааст, ба кирилй баргардон ва нашр гаштааст.

  Ман ба ин сухани профессори мухтарам шубха дорам. Хар руз барои худ рисола ва тазкира ё лугатхоеро кашф мекунам, ки хануз ба кирилй гардонда нашудаанд.

  Аз хама мухимаш, гиреду рисолаи Сайид Алии Хамадонй дар боби шинохти нафсро бихонед, ки ба фикрам Мохирхоча Султонов ба кириллй гардондааст. Бисёре аз бандхои онро аслан фахмида намешавад. Бархе аз мутуни гузаштаро, ки Аламхон Кучаров ё Лукмон Бойматов баргардон кардаанд, низ аслан фахмида намешавад. Дар натича хонанда фикр мекунад, ки бузургони гузашта чудо хам бефахм ва душворнавис будаанд. Аммо сабаб он аст, ки аксари кулли ба истилох донандагони хатти ниёкон саводи комили ин хатро надоранд ва матнхоро расво мекунанд.

  Хамаи ин хам натичаи бебахра будани мардуми мо аз хатти ниёкон аст.

 35. Ташаккур ба хамаи ширкаткунандагони бахс. Бархе аз далелхои хам тарафдорон ва хам мухолифон дарвокеъ чолиб ба назар мерасанд.

  Аммо бояд бо таассуф эълон кунам, ки ба сурати куллй ин такрори бахсест, ки дар атрофи матлаби Ариёрам ба амал омад ва бад набуд, агар мубохисон хам он матлаб ва хам шарху мунозираи хонандагонро дар борааш мехонданд.

  Бояд бигуям, ки дар он бахс мукобилони хатти форсй дастболо шуданд. Нигаред ба ин сахифа:

  Бахси якум дар атрофи хатти форсй

 36. Рустамчони гироми!

  Гап дар сари ин нест, ки дар бахс кадом тараф дастболо мешавад.
  Аслан, ба назари мо, ба ин мавзуъ аз зовияи вокеи бояд наздик шуд. Лекин ин чо, тавре точиконро дар ин бист соли ахир одат кунонданд, табарвор ба чиноххои мухолиф таксим кунанд, айнан хамон принсип дар мубохисахои ягона сомонаи вокеан дуруст дар бораи Точикистон ба чашм мехурад. Зарур нест, ки ба нишонии як шахс, масалан, устоди донишгох ин чо суханхои махкумкунанда, ба мисли мачлисхои партиявии коммунистони кабли гуфта шаванд. Фикри уро хам эхтиром кардан зарур ва назари худро низ бидуни суханхои пасту боло баён кардан мумкин аст.
  Ба назари ман, дар шароити хозира, ки кишвар вучуд дорад, яъне омузгору табибаш, рузноманигору мухандисаш ва умуман аксари кишри ин миллат ба муздуру мардикор мубаддал шудааст ва худ мактаби дурусте надорад, харруза мардум дар фикри чи тавр хурондани ахли хонаводааш мебошад, гузоштани ин масъала он кадар дуруст нест. Агар хукумат хукумати дурусти чашмсеру вокеан ватанпарасту милли мебуд, ва хадди шароити иктисодиву ичтимоиро (дар бораи сиёсат намегуем, бигзор сиёсат дар дасти хаминхо бошад, агар сиёсати хаминхоро сиёсат номид) ба дарачаи инсони мусоид мекард, муаллим ба мактабаш бармегашт ва шогирдон низ ба мактабу китоб бармегашт, метавонистем дар ин бора бурро сухан ронем. Аммо вокеият ин аст, ки дарачаи саводнокии насли наврас дар бист соли хокимияти ин режим ба дарачаи пасттарин расидааст.
  Хукумат сиёсати маорифи дурустеро надорад, ки пиёда кунад. Маълум нест, ки ин хукумат барои халк аст ё халк барои ин хукумат офарида шудааст.
  Лекин казияи ин масъала дар нихояти кор маълум аст: Бояд ба асли хеш баргардем! Агар вокеан точик, яъне эрониёни бостонием, бояд ба асли решаи худ хати ниёгон баргардем! Ба ин шакке нест.
  Аммо дар ин шароите, ки пояхои давлатдори хеле заифанд ва дар замони кариб ду дахсолаи ахир Точикистон хамчун давлат атрибутикаи худро такрибан аз даст додааст, хама лачомбардастон дар фикри ришваву дуздианд, рахбараш бидуни ягон референдум каламрави давлатии худро ба кишвари дигар ба фуруш мегузорад, вазири як давлат мисли бозича дар дасти як гурухи авбош наметавонад тасмиме бигирад, дар ин бора хам мо бояд андеша кунем.
  Дар сурате, ки худуди беш аз 40 дарсади мардум аз саводноки бахраманд нестанд, акнун тасаввур намоед, ки ба хати форси баргардем, катори бесаводон чи кадар меафзуда бошад. Бовар кунед, ин факат ба фоидаи ин гурухи авбоши хукмрон мешавад, ки аз бесаводии аксарият истифода бурда хокимияташро боз мустахкамтар намояд. Ин шиорхои популистиро хеле одат кардем аз дахони рахбар шунавем. Хар сари чанд вакт як гапи нав мебарорад. Соли оби тоза, соли Ориён, соли Имоми Аъзам, холи мебинед соли хати форси мебарорад, ки хамаро бо шиорхои хушку холи саргарм карда хокимияти беобруяшро тамдид намояд. Фикр мекунад, ки дигарон аз ин чизхо бехабаранд. Факат у хабардору гамхор! Хамзамон фарзандону домоду хешу акрабоаш бо чи машгуланд? Зулму ситам чи? Як коратон ба дасти милисаю духтураш расад дарк мекунед, ки дар кучо зиндаги доред. Хама дузд!
  Барои хамин аввал масъалаи асоси давлатдориро бояд хал кард. То ин гурух хаст, Точикистон хамин тавр муааллак миёни замину осмон мемонад ва ахолиаш дар хорич зиндаги мекунад….

 37. Ташаккур Рустам , ман бахси аввалро хондам . Вокеан чолиб аст. Хоса навиштахои Дориюш. Маълум аст ки одами босаводест. Ба Дориюш низ ташаккур.

 38. Аз хама навиштахо дар бораи бозгашт ба хати форси хабар дорам. Хамаашро чамъ карда, хондам. Бачахое, ки чонибдори бозгаштанд, хак хастанд. Як руз онхо кахрамони миллати точик хоханд буд, аз чумла Рахматкарим ва мухолифони онхо Усмонов хам душмани миллат. Як дустам гуфт, ки Рахматкарим махз барои он Усмоновро навиштааст ва аз дигарон ед накардааст, ки Усмонов шимоли аст. Агар ин тавр гараз бошад ва Рахматкарим махалчи бошад, пас ин кори у хуб нест. агз не пушти мукаддасот гаразхои шахсиро пинхон карда, ба дигарон санг задан.
  Онхое, ки зидди бозгашт ба хати форсиянд бояд фахманд Мо якруз не як руз бармегардем. Тамом!

 39. Rustam,

  Руи чи хисобе мегуи, ки дар бахси каблй мухолифони хатти форсй дастболо шуданд? Мухолифони он яке-ду нафар бештар набуданд, ки як гапи пучро сад бор гуфтанд ва окибат-ул-амр сарафканда майдонро тарк карданд. Хам дар он ва хам дар ин бахс хаводорони хатти форсй дастболо шуданд ва орзумандем, ки дар Точикистон хам хамин тавр шавад.

 40. Рустамчон,

  ба паёмхои поёни «револютсионии точики» назар кунед: боз хамон таксимот ва махалбози: ки дастболо шуд ки маглуб шуд. Мана ин мохияти точикии мо!
  Ба чои тахлил ва андеша, хатман бояд як тараф душман ва дигар тараф ватанпараст эълон шавад.
  Худатон андеша намоед, чи тавр бо хаминхо давлатро обод кардан мумкин аст. Ба чои муттахиди, хатман чудоиандози. Хокимияти авбоши умрашро тамдид карда равон аст…
  Инхо бошанд байни худ даст ба гиребонанд.
  Хеле хаста шудем аз ин хол.
  Ин пода хеч миллат нашуд, ки нашуд…

 41. Табриз Шахиди аз онхоест ки барои имиджи точику точикистониён хидмат мекунад . Хабари конкурси нави Уро шунида хеле хурсанд шудам . Касе аз кормандони ин сайт агар зернавиштаро ба точики тарчума карда дар рузномахои точики чоп мекард хуб мешуд.

  Конкурс молодых музыкантов. Покажите свое искусство всему Миру!
  Приветствуем всех!
  «Империя Музыки» объявляет о начале онлайн-конкурса молодых неизвестных широкой публике профессиональных музыкантов и исполнителей. Название придумаем вместе.
  Огромная просьба ВНИМАТЕЛЬНО ознакомиться с регламентом и правилами конкурса. К рассмотрению принимаются записи высокого качества в мп3-формате по имейлу pr@empireofmusic.ru (с пометкой: на конкурс «Империя Музыки»). Предпочтительно вместе с треком отправлять одну или две качественные фотографии. (Для тех, кто скептически относится к конкурсам и выбирает иной путь своего творческого развития, а также для тех, кто слишком уверен в своих силах на блоге размещена статья «Как стать звездой»).

  Конкурс будет проходить в три этапа:
  1 – четвертьфинал: с 15 декабря 2008 – 8 июня 2009 года, где каждую неделю будут выкладываться по 5 музыкальных композиций и возможность голосования за ту или иную группу/исполнителя. ВРЕМЯ ПОЯВЛЕНИЯ НОВЫХ УЧАСТНИКОВ В 12.00 ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК.
  2 – полуфинал: c 22 июня по 30 сентября 2009 года пройдут полуфиналы, победители которых выйдут в финал.
  3 – с 1 октября по 30 ноября 2009 года пройдет финальная часть конкурса, по окончании которой 5 лучших коллективов и/или исполнителей выступят в одном из столичных клубов в декабре 2009 года, где и определится победитель – обладатель ГРАН-ПРИ. Призы разной степени ценности получат обладатели первых трех премий.

  Голосовать могут все зарегистрированные пользователи MAIL.ru. Пользователи интернета будут главными членами жюри. Просим активных участников голосования, а также менеджеров, администраторов и артистов подписаться на обновления данного блога, чтобы быть в курсе всех событий конкурса (если желаете).

  Также, со временем (к полуфиналу) будет создано профессиональное жюри конкурса, которое определит собственные предпочтения и учредит свою премию – ПРИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЖЮРИ.

  Правила конкурса:
  1 – Профессиональные композиции и песни любых жанров и направлений длительностью не более 4 минут.
  2 – Предварительный отбор будет производиться мной, после чего песни будут выкладываться на суд пользователей Mail.ru. Со своей стороны обязуюсь отсеивать ТОЛЬКО некачественный материал и непрофессиональное отношение к вокалу и инструменталистов к своей игре.
  3 – Дальше оценивать ваше творчество будет интернет-сообщество.
  4 – Полуфиналисты, равно как и финалисты, определяются простым большинством голосов каждой пятерки. То есть, победитель каждой пятерки автоматически попадает в полуфинал. Соответственно, от времени размещения треков (первая неделя или последняя неделя) ничего не зависит…
  5 – …Несмотря на то, что у победителя первой недели количество голосов будет несравнимо больше, чем у победителя последней недели. Но и шансы получить бОльшее количество голосов со временем увеличиваются (с учетом, недеемся, роста популярности конкурса). Очевидно, что расстановка позиций за несколько месяцев может поменяться, но и вероятность стать знаменитым возрастает.
  6 – В полуфинале все победители предварительных туров начнут равную борьбу.
  7 – Записи принимаются до 1 июня 2009 года, чтобы 8 июня последняя пятерка смогла выставить свои треки на суд пользователей сети Интернет.
  8 – В полуфинал выйдут 25 команд/исполнителя.
  9 – Так как голосовать смогут только зарегистрированные пользователи, дублирующие голоса за исполнителей не будут засчитываться. В связи с этим просим не накручивать рейтинги (самому смешно).

  ПРИЗЫ*. Самым ценным призом может стать достаточная для старта популяризация творчества, если оно заинтересует аудиторию. Принципиально понять это четко.
  ГРАН-ПРИ:
  1 – Изготовление полноценного сайта
  2 – Выпуск альбома (из готового сведенного музыкального материала)
  3 – Изготовление 5000 афиш формата А2
  4 – Организация сольного концерта в одном из лучших клубов Москвы
  5 – Размещение радио-версии любой из песен на портале Топхит.Ру**
  6 – Профессиональная фотосессия
  7 – Контракт на концертный менеджмент с компанией «Империя Музыки»

  Вторая премия:
  1 – Изготовление 2000 афиш формата А2
  2 – Размещение радио-версии любой из песен на портале Топхит.Ру
  3 – Организация сольного концерта в одном из лучших клубов Москвы

  Третья премия:
  1 – Изготовление 2000 афиш формата А2
  2 – Размещение радио-версии любой из песен на портале Топхит.ру

  *Призы могут добавляться по мере поступления предложений от партнеров: информационных и иных спонсоров. Следите за обновлениями именно в этом посте. Здесь же, в течение конкурса могут появляться незначительные изменения правил конкурса – ИЗМЕНЕНИЯ БУДУТ ВЫДЕЛЯТЬСЯ ЦВЕТОМ.
  **Портал для всех радиостанций России и СНГ, где размещают свои новые синглы все артисты.

  ОТДЕЛЬНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ПОРТАЛУ MAIL.RU ЗА ПОДДЕРЖКУ ПРОЕКТА.
  ИНФОМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР: REALMUSIC.ru

  Итак, удачи всем нам. 15 декабря 2008 разместим первую пятерку участников четвертьфинала!

  Табриз Шахиди (Империя Музыки)

 42. Дуруст аст, Афшинчон. Бо ин нахв анчоми бахсе, ки шумо ба намоиш мегузоред ва як миллатро пода меномед ва худро аз ин пода мучаззо медонед ва бахси аслиро, ки хатти форсист, нодида мегиред, мушкиле хал нахохад шуд. Масъала ин аст, ки Точикистон бояд ба хатти форсй баргардад, то подахо агар чупон хам намешаванд, чупоне пайдо кунанд.

 43. И. Усмонов: «Смена министра, не изменит власть»
  Трудно точно определить кто он – журналист, историк, политик, филолог, правовед или даже писатель? Потому что он все это вместе взятое. Человек – универсал, который знает, что он хочет сказать и кому. Он прочно вошел в историю Таджикистана не только потому, что занимал высокие государственные посты, но и за то, что в числе других принес мир таджикскому народу: был активным участником всех раундов мирных переговоров в 1994-97 годах.

  Гость «АП» – известный общественный деятель, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Таджикистана Ибрагим УСМОНОВ, который на прошлой неделе отметил свой 60-летний юбилей.

  «Честь для народа»

  – Ибрагим Кенджаевич, почему Вы стали журналистом? Ведь Ваша семья была далека от этой профессии, братья имели техническое образование…

  – Родился и вырос я в семье дехканина в кишлаке Понгаз Аштского района. Один из моих братьев после окончания института в Москве, устроился на работу в райцентре и каждую неделю, приезжая в кишлак, привозил мне книжки и заставлял их читать. Тогда, в 60-е годы, телевизоров у нас не было, радио было не всегда доступно, газеты не могли заменить художественность литературы, поэтому мы, деревенские мальчишки, очень много читали. Доходило до того, что известные книги, например, «Опасный Тегеран» переходили из рук в руки и читались за ночь. Был у меня такой друг, известный врач Тухтасин Тошпулодов, который из-за любви к литературе, выпускал в школе стенную газету. Я помогал ему. Когда подрос, по его совету стал писать информации в газету «Машъали коммунизм» (тогда Ашт, Исфара и Канибадам выпускали одну газету на три района), а в 1964 году вышла в свет моя первая заметка. Слово тогда имело большое воздействие, когда даже в кишлаке человек, не найдя управу на кого-то из чиновников, угрожал: «погоди, вот напишу в газету!». Поэтому я решил стать журналистом.

  В 1966 году в ТГУ им. Ленина открылось отделение журналистики. Я был счастлив, что из более 200 претендентов на 25 мест, мне удалось стать студентом первого выпуска обучения. У нас был очень известный выпуск – из 20 студентов-выпускников, 11 получили красные дипломы, в том числе и я, и из них же создалось 5 семейных пар. И здесь я не остался в стороне – женился на своей однокурснице Махрамой.

  ИЗ ДОСЬЕ «АП»:

  1970-1973 годы – сотрудник газеты «Тоджикистони совети» (ныне «Джумхурият»).

  1976 год – защита кандидатской диссертации в МГУ на ученую степень кандидата исторических наук.

  1976-1982 годы – ассистент, старший преподаватель кафедры ТГУ им. Ленина.

  1981-1984 – советник, преподаватель факультета социальных наук Кабульского университета (Пухантун) в Афганистане.

  – Вас считают одним из основателей факультета журналистики в Кабуле…

  – Это просто преувеличение. По существу факультет социальных наук был основан в Афганистане американцами. Но заслуга наших ученых, которых в университете в общем, было 20 человек, в том, что мы сумели эту американскую систему переделать в советскую. Надо отметить, что на языке дари, тогда не было книг по журналистике, кроме «Сайри журнализм дар Афгонистон» афганского исследователя Козима Оханга. С афганскими коллегами мы подготовили четыре учебника по журналистике. В университете не была налажена система практических занятий. При помощи доктора Хайдара Максуда, министра гостелерадио Афганистана, моего бывшего однокурсника по аспирантуре МГУ, мы добились того, что студенты получили возможность получить опыт на афганском ТВ. Мы создали также практическую экспериментальную базу на факультете, проводили научные конференции. Другая работа, которую сделали таджикские ученые, – это перевод и издание книги академика Бободжона Гафурова «Таджики» на дари. Пуштуязычной интеллигенции, а пуштуны тогда составляли 43% населения страны, не понравилась эта затея. Кароматулло Олимов, наш видный государственный деятель – тогда был личным переводчиком экс-президента Афганистана Бабрака Кармаля и показал ему книгу. Кармаль сказал: «Издание книги является честью для нашего народа, но вы поспешили с ее изданием, потому что наше общество еще не сплочено и могут быть разногласия». Но так как книга уже была издана, он дал разрешение на распространение.

  «Персостандарты»

  – В Вас заложен патриотизм, гордость за свой народ и нацию, за ее язык. Я даже знаю, что Вы были первым, кто в СМИ поставил вопрос о придании статуса государственного таджикскому языку, но об этом мало кто знает. Еще до 1989 года, годом раньше Вы часто выступали в СМИ по этому вопросу. Но в последнее время, в газетах идут прямые нападки на Вас, как на ярого противника персидского алфавита и графики. Как это понимать?

  – Прежде всего, хочу отметить, что таджик, который не любит и не уважает Иран, не таджик. И в то же время, если таджик не любит Таджикистан, он вообще не человек. Я не против арабской, персидской (как хотите) графики. Я против того, чтобы она заменила кириллицу и приняла статус государственной. Я за то, чтобы вся гуманитарная интеллигенция – филологи, историки, философы, писатели и поэты знали и умели писать на арабской графике. Но принятие этой графики в качестве национальной – недопустимо. Почему? По записям историка Мейендорфа, в Бухаре 1820 года из 80 тысяч населения, всего в пределах 20-25 тысяч человек были грамотными. Грамота тогда не была нужна ни дехканину, ни солдату, ни батраку, но в наше время она нужна всем. И поэтому, чтобы учиться ей, нужно сделать ее оптимально легкой, доступной. Арабская графика – это искусство, красивое, но трудное. Даже в священный Коран из-за этой сложноватости при чтении, добавили зер и забар – своеобразную транскрипцию, так как можно одинаково прочесть слова разного значения: например, «мард» (мужчина) и «мурд» (умер), которые пишутся одинаково. Это не свойственно природе нашего родного языка. Хотя на арабской графике писали все наши классики литературы. Особенность таджикской кириллицы в том, что там все как пишется, так и читается.

  Вспомнился случай. Когда работал в Афганистане, то в Душанбе издали мою книжку «Рузномаро донистан мехохам» (Хочу знать газету). Один мой афганский коллега, который не знал кириллицу, попросил меня написать, как читается каждая буква. И за короткий срок он прочел книгу на чужой для него графике. Это говорит о ее доступности.

  – Ваши оппоненты в качестве доводов приводят тот факт, что если мы не возвратимся к своим историческим истокам, мы не сможем читать в подлиннике наших великих предков.

  – Так мы потеряем больше, нежели приобретем. Примерно 70-80% произведений классиков уже переложены на кириллицу. Если нет, то когда-нибудь это все будет сделано до конца. К тому же, не нужно умалять достоинств наших поэтов и писателей советского периода. У персоязычного мира прошлого века мало, пожалуй, таких великих поэтов и писателей как Айни и Лахути, Турсунзаде и Улугзаде, Лоик и Бозор, Мухаммадиев и Хаким Карим… Как бывают европейские стандарты, так и для нас все они – персостандарты. Лучшие из лучших. Их произведения переведены на многие языки мира. Вместо того, чтобы спорить, лучше изучать мировые языки – английский, французский, немецкий, русский, арабский…. Нужно подумать, почему наряду с такими великими достижениями в науке и искусстве в прошлом, мы не стали изобретателями, например, самолетов, высоких технологий, телевизоров, а только лишь являемся потребителями стран-производителей. Это лично мне не делает чести.

  – В одной из критических статей в Ваш адрес было сказано: «пусть Усмонов занимается своим делом». Хочу уточнить, чем именно: журналистикой, политикой, историей, литературой. Когда Вы все это успеваете? И больше всего меня поражает Ваша прекрасная память – как удается удерживать в памяти точные даты, факты?

  – Память натренирована в результате многочтения. За свою жизнь встречался с теми, кто смотрит в твои глаза и лжет. Чтобы доказать их неправоту, нужны факты. Поэтому стараюсь запоминать, где и что читал. Кроме того, лет 40 веду своеобразные дневники, записывая основные события в жизни. Таджикская литература – это наша история и, в свою очередь, наша история – это литература.

  Что мне нравилось в советской системе обучения, это обязательное получение общих гуманитарных знаний. Это важно, чтобы научиться делать выводы. И так как мы с вами журналисты, а журналистика не ограничивается одной отраслью, необходимо много знать. Если я пишу о нации, то должен знать все о ее истории. К сожалению, сегодня те, кто больше всего кричит о нации с высоких трибун, не читали ни одной целой книги об этом. Даже знаю таких ученых, которые не видели подлинник книги в глаза, а лишь приводили отрывки из нее из других источников.

  Чаще всего по вопросам литературы я консультируюсь с двумя выдающимися учеными – это философ Кароматулло Олимов и литературовед Абдунаби Сатторов, которые имеют глубокие знания в своих направлениях. Я не стесняюсь у них спрашивать, где найти нужные источники.

  – Вы много говорите о таджиках как о нации. А что Вы лично сделали для нее?

  – Знаешь, мне и раньше задавали точно такой же вопрос. В конце 80-х, когда я был деканом филологического факультета ТГУ, первым делом, после принятия Закона «О языке», не стал дожидаться постановления правительства и претворил повсеместное изучение таджикского языка в нашем университете.

  – Вы, решили этот вопрос самостоятельно?

  – Нет, конечно, все было заранее оговорено с руководством университета, но самая трудная задача была в том, чтобы организовать общеуниверситетскую кафедру таджикского языка, собрать туда специалистов. В 1988 году нас попросили помочь Бухарскому университету с преподавателем таджикского языка. Выбив средства на командировку, мы отправили туда нашего профессора. Впервые за много лет существования филфака мы отправили студентов на практику в ряд областей Узбекистана, чтобы помочь таджикоязычным СМИ. Также группа студентов-филологов была отправлена на языковую практику в провинцию Балх Афганистана. Из Каршинской области поступило письмо с просьбой помочь с таджикскими учебниками детям. Я сразу напечатал обращение в газете и попросил население помочь с книгами. Собралось более 10 тысяч книг. Первый секретарь ЦК Каххор Махкамов выделил свою месячную зарплату (500 рублей), чтобы мы транспортировали и отвезли учебники в Карши.

  Ну а потом начались февральские события, митинги на площадях. Кто-то из нерадивой молодежи даже осквернил обелиски Турсунзаде и Айни, студентов агитировали идти на площадь. Тогда было такое смутное время, что религиозным людям было легче, чем светским, так как они могли управлять массами. Сейчас то же самое происходит, потому что среди молодежи мало людей с передовыми идеями.

  ИЗ ДОСЬЕ «АП»:

  1995- государственный советник президента РТ по вопросам науки и социальных проблем.

  1995-2000 – депутат Маджлиси Оли, Председатель комитета по международным отношениям, общественным объединениям и культуре.

  1994-1997 – член правительственной делегации в межтаджикских переговоров.

  1997-2000 – член Комиссии национального примирения, председатель подкомиссии по политике.

  2000-2001 – депутат Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли, председатель комитета по международным отношениям, общественным объединениям и информации.

  2001-2004 – государственный советник президента по связям с общественностью.

  «Я не понимаю такую религию»

  – Ибрагим Кенджаевич, Вы случайно не антиисламист? Ваши доводы и убеждения свидетельствуют об этом.

  – Я – мусульманин. По мере возможности придерживаюсь канонов ислама, уважительно отношусь ко всем религиям. В 1998 году, когда я был председателем одного из комитетов МО, разгорелся спор о том, чтобы из Конституции вывести слово «дуняви» – светское. Я убеждал сторонников этого предложения, что светское не значит атеизм, это не противорелигиозность. Это осознание того, что представители всех религий и конфессий могут уживаться в одном обществе. Это означает, что нельзя всех заставлять быть религиозными или отрекаться от религии. Конституция уважает все религии, но сегодня большинство религиозных деятелей хотят ограничить права представителей других религий. По существу, единство народа подпортило вот это разделение на мазхабы (религиозные ветви). Если сказать точнее, другие силы используют для такого разделения простой народ. И должен отметить, что появление различных религиозных течений может привести к опасности, к войне. Здесь не обойдется без экстремизма.

  Слышал, что где-то в районе Зарафшон столицы сын-мулла проклял отца за то, что тот не ходил в мечеть. Я не понимаю такую религию. Основатель религии единобожия хазрати Иброхим ведь не проклял отца, который не поклонялся Богу. Мне рассказали случай, когда на севере страны религиозный брат после предупреждения больше не пить спиртное, зарубил топором своего брата. Если такое случается в одной семье, где есть противоборство, то как же быть стране, в которой разные религиозные течения? Из иранской печати знаю, что в Иране не допускается разновидность мазхабов.

  – На недавнем праздничном совещании в честь 17-летней годовщины Независимости республики президент страны объявил следующий 2009-й – годом чествования юбилея основоположника ханафии – Имоми Азама. Конечно, празднования юбилеев таких великих людей делает честь нашему правительству, но, с другой стороны, разве этот шаг не во вред представителям других течений, так как уже в СМИ появляются публикации, где говорится о величии последователей ханафии. Не опасно ли это?

  – Имоми Азам, руководитель течения ханафия, которое очень распространено в Центральной Азии, является одним из последователей пророка Мухаммада и конечно нужно его чтить. Не думаю, что этот жест может стать причиной разногласий между другими течениями. И нужно это или нет – речь не об этом, так как уже есть соответствующее решение главы государства.

  – Но сама трактовка, что это самое лучшее из религиозных течений, разве это не ущемляет другие конфессии?

  – Может быть это – подражание Ирану. В Конституции Ирана сказано, что основу народа составляют шииты и никто кроме них не может претендовать на пост президента страны. Что касается салафитов, моликитов, последователи которых тоже имеются в Таджикистане, думаю, нашим отечественным медресе и другим религиозным институтам необходимо укрепить свой состав, чтобы давать образование для молодежи здесь, а не зарубежом. Мы, ханафиты, сохраняли свои традиции в Центральной Азии в течение 1400 лет, но почему разрозненность произошла именно сейчас? Потому что каждый регион принимает основу ислама, но опирается на свои традиции. Ханафия – чистое течение, (так оно переводится), но это не значит, что другие течения-мазхабы таковыми не являются. И надо сказать, что новые течения – это дело рук молодежи, которые уехали отсюда учиться в исламские государства пустые, а приехали полные идей, в то время как раньше наши муллы уезжали туда, только, чтобы подкреплять полученные здесь знания.

  – Религия должна быть отделена от государства, но почему тогда мы единственная страна в ЦА, у которой среди политических партий есть и исламская?

  – Религия должна быть отделена от политики, а не от государства. В Германии вышла книга «О совместимости политического ислама и безопасности в пространстве ОБСЕ», где я пишу, что нельзя, чтобы религия была отделена от государства. Это ведь вера народа. Но нужно отделить религиозные заведения от государства. Это мечети, медресе или другие учебные заведения, которые не должны вмешиваться или влиять, например, на процесс выборов. Ведь в Конституции, речь идет не о религиозном обществе, а о политике. ПИВТ – не религиозная партия, а политическая, и в ее уставе говорится, что член ПИВТ необязательно должен быть муллой.

  – Молодежь идет в мечети не только потому, что укрепляются наши религиозные исламские традиции, а потому, что ей, по большому счету, больше некуда идти. И, согласитесь, за последние годы мечети, ислам помогли в нравственном воспитании молодежи. Обращаясь к Богу, многие из молодых ребят избавились от наркотиков, проституции, алкоголизма и других пороков…

  – То, что молодежь идет в мечети, имеет и опасную тенденцию. Я не имею ничего против тех, кто действительно, от сердца обратился к этой вере. Но меня пугают люди, которых в мечети загоняет богатство: они ищут покровительство в лице ислама…

  Когда я был чиновником, не раз выступал на собраниях, говорил о том, что в кишлаках Таджикистана нет библиотек, кинотеатров, клубов, чайханы, простого телевизора, и самое главное – электричества, чтобы его смотреть. Так как же жить простому дехканину, сельскому учителю, куда им идти кроме работы и дома? Вот этот вакуум и заполнили мечети. В 20-30 годах прошлого столетия в Таджикистане стали популярными «красные чайханы» – место для получения политинформации. Они, в конце концов, оттеснили мечети и стали для людей местом отдыха и обмена информацией. В условиях, когда нет другой альтернативы мечетям, местным властям нужно создавать такие вот чайханы. Обеспечить их движками, чтобы люди могли хотя бы посмотреть по ТВ новости, обсудить происходящее в мире. Люди идут в мечеть, потому что все туда ходят. Один боится упреков соседа, другой, что к нему перестанут приходить на домашние мероприятия. Нужно воспитывать в народе светскую культуру.

  ИЗ ДОСЬЕ «АП»:

  2002 – Академик международной академии высших учебных заведений.

  2004-2006 – первый замминистра культуры.

  2007 – до сегодняшнего дня – завкафедрой международной журналистики ТГНУ, преподаватель кафедры истории и теории ЭСМИ РТСУ.

  «Кадровая политика не изменилась»

  – Вас часто называют идеологом. Это – прирожденный дар или этому можно научиться?

  – Часто идеологию называют искусством организаторства. Для того чтобы Гитлер стал Гитлером, нужен был такой идеолог, как Геббельс. Наши древние цари нуждались в таких везирях, как Балъами. Если точка зрения идеолога совпадает с мнением главы государства – дела пойдут хорошо.

  Когда я работал в правительстве, старался давать правильные советы. В послевоенный период, например, важно было выкинуть из телеэфира кровь, смерть, трупы, все эти злобные выступления народа, где каждый, вспоминая о тех ужасных днях, старался через эфир осыпать проклятиями другого. На радио создали передачу «Хоки ватан», чтобы вернуть беженцев домой. Помню, как долго мне пришлось оспаривать эту идею. Были такие, кто говорил главе страны: «зачем, мол, призывать их домой? 5 миллионов иранцев и половина афганцев живут за пределами страны, и ничего, никто ведь их не возвращает». Мне удалось убедить, что только обращение первого лица страны к народу может вернуть их на свою родину. Так и случилось.

  – Если один человек на ответственном посту может сделать так, чтобы изменить что-то в обществе, в политическом процессе государства, хочу спросить, имеют ли право занимать кресла те чиновники, которые не в состоянии даже в своей работе что-то изменить?

  – От того, что кто-то из министров поменяется, во власти ничего не изменится. Министры сегодня не имеют возможности самостоятельно принимать решения. Я знаю 4-5 министров юстиции, которые ничего не смогли изменить в этой сфере, но это не их вина, а вина всей системы. И даже громкое заявление лидера СДПТ Зойирова, чтобы его назначили министром юстиции, ничего не даст – потому что никто не в состоянии изменить существующую систему управления. Такая же ситуация в энергетике, здравоохранении и других отраслях. Даже Низом-ул-мулк несколько веков назад говорил, что нужно издавать такие приказы, которые выполняются. Столько лет прошло, но за это время государственная кадровая политика не изменилась.

  – Устод, вы часто наизусть цитируете Маркса, Ленина, Сталина. Я знаю, что каждый год 21 декабря Вы отмечаете день рождения Сталина. Почему он Вам так симпатичен?

  – По своему мировоззрению я – марксист. Марксизм – самая лучшая демократическая идея, которая предоставляет полное равенство во всем. Многие передовые демократические государства черпали свои идеи от него – в области равенства полов, расы и прочих. И думаю, что мы еще вернемся к идеям марксизма.

  Что касается Сталина. Если бы его не было, не образовалась бы наша республика. Он нас поддержал, потому что был южанином, был близко знаком с нашей историей, литературой. И только Сталин укрепил СССР как державу. Конечно, много людей было убито в годы репрессий. Но события 1996-2002 годов в нашей республике дали мне еще раз убедиться, что Сталин в борьбе с врагами народа был прав. Были такие личности в 30-е годы, которые попросили свою долю власти: мол, мы с тобой боролись за эту власть, теперь разделяй ее! СССР нужно было разделять. То есть я хочу сказать, что в принципе была необходимость поступать так, как поступил Сталин. Разве участь сторонников Саддама Хусейна в конце 80-х не пример этому?

  – В эти дни идет очередной форум интеллигенции стран СНГ. Вы когда-то возмущенно сказали, что у нас нет своей национальной интеллигенции…

  – Если считать интеллигентом всех тех, у кого есть образование и они работают в идеологической системе, все они – интеллигенция. Но если мы подразумеваем тех, кто может встать на защиту интересов нации, народа, своей родины, таких – единицы. Причина такой разрозненности интеллигенции – это местничество. Одновременно со своей книгой «Точикон», я написал книгу «Правда о таджиках» на русском и перевел ее на английский язык, чтобы другие знали, что мы хотим сказать. Первым делом, я отправил книгу во все иностранные посольства республики. Для того, чтобы написать эту книгу, я использовал высказывания 60 ученых Европы и Азии до двадцатого века. Это колоссальный труд! Но не все эту книгу заметили, или сделали вид, что не заметили. Пусть кто-то попытается сделать сегодня подобное. Всю жизнь я работал во благо своего народа, в его интересах. Наше пропагандистское окружение родило идолов и его муридов (поклонников). Поэтому нет единого лица нации. Того, кто бы собой мог олицетворить всех таджиков. Нет сегодня Гафурова, Айни, Лохути, Турсунзаде – авторитетов для интеллигенции, чьи слова воспринимались всеми, как бесспорная правда. Это одно из несчастий сегодняшнего дня, когда общество не знает, к словам кого прислушаться.

  Подготовила Манижа КУРБАНОВА
  Азия-плюс

 44. Ба Рустам.

  Кушиш кунед, то дар сахифаатон хангоми овардани як матни чавоби сарчашмаи аввала низ оварда бошад. Чун мо бо василлаи Шумо матни Давлатро дастрас намудему матни Иброхим Усмонов нест. Пас чи тавр гуфта метавон, ки чаноби Давлат дар матни худ ба худкориву худбофи даст назада бошад.

 45. Salom aleykum xalki azizu mehruboni tojik.
  fikr mekunam ki dar Tjk problemahoyi ziyode hast ki muhimtar az in masalayi shumo ki bahs mekuned boshad.
  zero ki to hol aholiyi tjk niyoz ba kuvvayi barq, ob va gaziyi tabiyi beshtar dorand.
  az digar taraf dar tjk sahti kambizoati va mushkoloti joyi kor ham vujud dorad.
  pas fikr mekunam ki mo ayni zamon ehtiyoj na ba xati forsi dorem balki ba insonhoyi mukammal,muhandisoni oqilu zirak va bo tajruba, va asosan bo sardorhoyi bo aldu insof va muhibi vatan beshtar ehtiyoj dorem.
  salomat boshed.
  fikr mekunam ki hamayi shumo ham inro mexohed.
  bo salomu duo boshed

 46. Автор, как с вами связатся?

  auto

 47. Man fekr mikonam ke mo boyad baroye bozgasht be alifbaye farsi. Be mo metahad be Iron va tojiki Afghoneston ast. In ro baroye tamomi tojikon fardoye behtar.

 48. шахсе ки акидаи устод Иброхим Усмон ро хато шумурд аблах аст! мебахшиву ба монанди Иброхим Усмон ту профессору чахондида мешуди ин акидаи худро наменавишти акидаву фикрат дар ин масъала дигар мешуд Фахмиди! бехтараш ту илм омуз таърихи миллатро варак зан! на ин ки Доктори илми таърихро танкид куни! Иброхим Усмон марди накукору равшанфикр фахмиди!!!

 49. Агар Иброҳим Усмон шахси ҷаҳондида ва рӯшанфикр буд, ҳеч гоҳ ин гуна ҳарфҳои пучу бе асосро намегуфт.

  Дар бисёр кишварҳо, бавижа Тоҷикистон, дуктурҳову асотиди бесавод ва тангназар зиёданд.

 50. Дар донишгохи хорича мехонам. Дар олами забони хамин кишвар хастам. Шукри худо ки интернет хасту аз забони форсии дари бахравар мешавам гох гох. Лекин афсус ки дар хати кирилли ба форси микдори ками маълумотро ефта мешавад.
  Хати форси бошад гарчанд хонда тавонам хам, аз сабаби бо хати кирилли дар мактаб хонданам, суст мехонам.
  Хак надоред сухан гуфтан! Озодиро ба мисли аврупо дар шарки мо барпо накунед! Озоди бояд озодии хакики бошад, на аблахона. Чи гуна шумо озодии сухан доред агар дар масъалаи фархангу мероси милли аз иктисодиет сухан мекунед. Гирду атрофи ман пурри онхое ки чихати моддии хаеташон максаду, чихати маънави гох-гох хамдами роз дар гаму гусса аст.
  Ман дар шахсияти онхо бадбахттарин касро мебинам. Марги чунин шахсият якин аст. Ин марг дар микъеси як миллати бузург хам якин аст. Пас чаро хамеша иктисодиет дар масъалахои арзишхои маънави дар мадди аввал истад? Гарчанде дар чахони имруза амнияти кишвар аз иктисодиеташ вобаста бошад, дигар арзишхое хастанд ки на амният балки хастии миллат аз онхо вобаста аст…
  Хандаовар менамояд хангоме ки дар назар одамони бофаросат дар масъалаи бозгашт(на гузариш!) ба хати форси мегуянд ки маблаги зиед сарф мешавад.
  Ман чун фарзанди халки точик, аз шумо талаб мекунам ки чун олимону дуктурхоед, билохира падарон хастед, он мероси бобоени моро ки истилогарони хоки ватан аз байн бардошта буданд баргардонед.

 51. Моро зарур аст хар чи зудтар ба хати гузаштагонамон гузарем. Мо набояд ба андешаи олимони аср он гунае эътмод дошта бошем, ки фикри худро канор бигзорему гуем Шумо хак гуфтаед…олим хам нафс дорад ва уро хам хасми ин миллат ба осони аслихаи худ месозад мукобили миллаташ. Хатти сирилик агар барои хондану дониш андухтан бошад, хатти форси, хатти падарону бобоёни мо, хатти устод Рудакиву Фирдавсиву Сино на танхо барои хондану илм аз худ кардан аст, бал ки худ ИЛМ бо харфхои калон аст. Инро мане, ки на донишмандаму на олим, танхо хаводори ашадии ин хатам, мегуям…Касе, ки танхо хонандаи хати ФОРСИ аст донотар ва зираку бохуш аст аз хонандаву донандаи пештар аз худи хати кирилк…сохиби саркурсии ин миллати хатгумкарда галати нобахшидани мекунад, агар дар даврони худ акалан заминаи баргаштан ба ин хатро фарохам наоваррад…хангоми сухбат бо дилхо рахгузари ирони ва ё афгон пай мебари, ки андешаронии равону возеху окилона ва озодтар дорад аз хамвазни худ, ки хати ниёгон гум кардааст…бале дигар омилхо низ ба ин фаркияти мову онхо сабаб шуда метавонад, аммо фарзия радношаванда мебошад…

 52. Бархе аз мардум, ки тоҷикиро аз форсӣ ҷудо мекунанд, муқобили эҳёи алифбои ниёгонанд, чӣ ҳуқуқ доранд, ки шоирони асили форсро «аз худ» мекунанд. Умуман, дар ин масъала гӯфтаниҳои зиёде дорам, вале мебинам, ки фоидае нест. Дар назар мерасад, ки дар «боло» ҳама душмани тоҷик бошанду бархе бесаводу бепарво, бархе тарсуву лаганбардор, дигаре хоин…

 53. Ман фикр мекунам, ки аксари мардуми моро бо айби шахсони масъул забонгӯмкарда ҳисобидан мумкин. То замоне, ки алифбои ниёгон эҳё нагардад, ҳама қонуну қарорҳо нисбати забон хому бенатиҷа хоҳанд монд. Асосан, ҷавонони имрӯза мавриди навишт бо кирилӣ ба хатогиҳои грамматикӣ ниҳоят зиёд роҳ медиҳанд. (ин ҳуруфот барои забони форсӣ тамоман бегона буда, сабаби талаффузи нодурусти калимаҳо низ мегардад)… Дар воқеъ:
  …Бок не, гар доварӣ гӯм кардааст,
  Е умеди сарварӣ гӯм кардааст.
  Заҳр Бодо шири модар бар касе,
  К-ӯ забони модарй гӯм кардааст!!!

 54. Мо забон гумкарда нестем балки бо мурури замон дигаргун шуд калимаи форси точики шуд агар ин хел назар кунем форси кучошуду, точики аз кучо баромад?
  Барои хамин маколи точикона хасти, ки «Кохи кухнаро бод макун», фикр мекунам харки форсиро бо точики табдил дод бад низ накард аз руи ин амал бояд кард, забони точики низ дар чахони имруза муарифи шудааст. Олимонамон асархои зиёди таърихиву фалсафи ва дигару дигар ба нашр расонида истодаанд. Агар боз форси гуфта баргардем як чанд дахсолаи дигар кафо мемонем. Мо алакай дар авчи таракиёт хастем. Иди наврузамон байналмилали шуд ин пешниходи точикон буд. Дар охир ба шеъри шоир такя намуда хаминро гуфтаниам, ки
  Хар кас агар ба забони худ сухандон гардад,
  Донистани сад забон осон гардад. Дигар забонхоро донистан хуб аст, лекин забонро иваз намудан ин фикр мекунам зарурат надорад.

 55. Рахмонали. Бародарони азиз ба хотири хамин хати крили мо бисёр тарихи худа гум кардем!бинед хич даъвои самарканд ва бухоро наметонем моя хамин узбакои бетарих моя бе тарих мегуянд медонед чи? Боя давлат дори интавр набошад прездент чи дахл дорад да фарханг вай бояд ба талаботи мардум кор кунад на ба талаботи оилаи худаш ба хамин хотир мо пеш намерем агар хамин хатогиша ислох накунад имомали вай барои худаш кор ме кунад марду дар шахрхои мухочират сарсон мегардан

Javob berish

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Изменить )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Изменить )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Изменить )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Изменить )

Connecting to %s

%d bloggers like this: